Про Центр наукових досліджень

 

 

 

Керівник Центру дослідження проблем управління сталим розвитком – перший проректор НПУ імені М.П. Драгоманова, завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтерації, заслужений діяч науки і техніки України доктор філософських наук, професор

Бех Володимир Павлович

 

 

 

Мета діяльності Центру:

І. Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, зокрема щодо:

- концепції філософського обґрунтування і забезпечення сталого розвитку та сталості;

- теорії сталого розвитку та використання її методів у практиці державного управління;

- практики діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки, які покликані забезпечувати умови стало-безпекового розвитку;

- концепції сталого просторового розвитку регіонів і проблем формування регіональної політики для:

*          систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;

*    процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів;

*          ринкової інфраструктури і підприємництва;

*          зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;

*          розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;

*          методологічних та прикладних проблем моніторингу регіональних процесів;

*          проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів;

*          просторової організації соціально-економічних систем;

 

- обґрунтування індикаторів сталого розвитку як показників, що використовуються для оцінювання якості життя людей, впливу людської діяльності на стан довкілля і здоров’я людей;

- розроблення стратегії переходу до сталого (збалансованого) регіонального розвитку з метою усунення дисбалансів в екологічній, економічній і соціальній сферах в умовах регіонального розвитку України, а саме:

*          структурна перебудова й оздоровлення економіки України;

*          формування інституційної бази збалансованого регіонального розвитку;

*      розширення соціальних програм із метою зниження рівня соціально-економічної нерівності й бідності;

*          розвиток регіональної політики збалансованого розвитку;

*          перехід до збалансованого природокористування;

*          освіта і наукове забезпечення у сфері збалансованого розвитку;

*          збалансоване ведення сільського господарства;

*          урахування національних культурних цінностей;

*          збереження біологічного і ландшафтного різноманіття;

*          енергозаощадження і збалансований розвиток енергетики.

 

- стратегічне планування зовнішньоекономічної інтеграції регіону як складової сталого розвитку;

- розроблення моделі управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування.

ІІ. Розроблення та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку.

ІІІ. Реалізація інноваційних програм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.

IV. Забезпечення участі студентів у здійсненні наукових і науково-технічних досліджень та впровадження в практику результатів досліджень як необхідної складової навчального процесу.

V. Підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, які впроваджують у практику результати прикладних наукових досліджень університету.

VІ. Участь у реалізації міжнародних проектів і програм, у науково-практичних конференціях, семінарах та виставках.

 

Основними напрямами діяльності Центру є:

-       науково-дослідний;

-       науково-методичний;

-        інноваційний.